Badania techniczne

Zakres badań technicznych, które przeprowadza nasza jednostka dla wszystkich typów badanych urządzeń:

 1. badanie zgodności z wymaganiami określonymi we właściwościach, dla danego typu urządzeń, specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych;
 2. przeprowadzenie oraz analiza wyników prób eksploatacyjnych;
 3. badania interfejsów z przewidzianymi do zabudowy urządzeniami powiązanymi, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

Ponadto dla: stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń blokady liniowej, urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów, urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, sygnalizatora kolejowego, urządzeń oddziaływania tor-pojazd (z wyjątkiem balis europejskiego systemu sterowania pociągiem (ETCS), urządzeń kontroli prowadzenia pociągu, urządzeń telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, urządzeń zdalnego sterowania i kierowania ruchem kolejowym, urządzeń zasilania urządzeń srk, urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego, interfejsów ww. systemów i urządzeń, służących do połączenia z przewidzianymi do zabudowy urządzeniami powiązanymi, zakres badań rozszerza się o:

 1. badanie funkcjonalne w warunkach normalnych;
 2. badanie funkcjonalne w warunkach oddziaływania uszkodzeń wraz z oceną zdolności po-zostawania w stanie bezpiecznym, przy zmiennych wartościach parametrów zasilania;
 3. badania funkcjonalne w warunkach oddziaływania czynników zewnętrznych:
 • badania klimatyczne,
 • badania na oddziaływania mechaniczne,
 • badania na oddziaływania elektryczne, w tym kompatybilności elektromagnetycznej,
 • ocenę zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem,
 • badanie wytrzymałościowe.

§         ocenę zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem,