Badania SMS-PW-17

SMS-PW-17 to procedura dopuszczania elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez Polskie Linie Kolejowe. Elementy te muszą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego lub na bezpieczeństwo osób korzystających z usług kolei.

W ramach tej procedury konieczne jest uzyskanie dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych wydawanego przez Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla produktów, które podlegają pod procedurę SMS-PW-17. Lista produktów, na których stosowanie wymagane jest Dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych, jest określona w załączniku do procedury SMS-PW-17. Dopuszczenie jest ważne przez określony czas i może wymagać ponownego uzyskania w przypadku zmiany specyfikacji produktu lub zmiany warunków jego stosowania na linii kolejowej.

Jednostka Badawcza SMS-PW-17

Jednostka badawcza to niezależna jednostka wybrana do wykonania badań w ramach procedury dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Taka jednostka badawcza jest w stanie przeprowadzić testy i oceny czy dany element spełnia wymagania i może być dopuszczony do stosowania na liniach kolejowych. Jednostka badawcza SMS-PW-17 musi być wyposażona w odpowiednie narzędzia i sprzęt do wykonywania testów, a także musi posiadać odpowiednio wykwalifikowany personel z doświadczeniem w dziedzinie kolejnictwa i bezpieczeństwa.