• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Signal Cert Sp. z o.o. zajmuje się certyfikacją i badaniem urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W ramach tych działalności zostały powołane:

 • Jednostka Certyfikująca Signal Cert – prowadząca działalność zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065. Jednostka posiada liczne uprawnienia nadane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), Urząd Transportu Kolejowego (UTK) oraz Komisję Europejską tj.:

  - akredytacja PCA o numerze AC 194 obejmująca swoim zakresem przeprowadzanie niezależnych ocen bezpieczeństwa (ISA) i prowadzenie certyfikacji typu i z typem urządzeń wchodzących w skład podsystemu sterowanie, a także weryfikację WE podsystemu sterowanie - urządzenia przytorowe;

  - status jednostki organizacyjnej nadany przez Prezesa UTK uprawniający do wykonywania badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, stwierdzania zgodności z typem oraz wydawania certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem w zakresie urządzeń wchodzących w skład podsystemu sterowanie;

  - status jednostki wyznaczonej w zakresie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej, nadany przez Prezesa UTK, uprawniający do prowadzenia weryfikacji zgodności podsystemu sterowanie - urządzenia przytorowe z przepisami krajowymi;

  - autoryzacja Prezesa UTK ws. przeprowadzania oceny zgodności podsystemu strukturalnego „Sterowanie – urządzenia przytorowe”;

  - status jednostki notyfikowanej o nr NB 3034 (Notyfikacja Komisji Europejskiej) w zakresie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej uprawniający do prowadzenia weryfikacji WE zgodności podsystemu sterowanie - urządzenia przytorowe z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI).

 • Laboratorium Urządzeń i Systemów Sterowania Transportu Szynowego (UiSSTS) – prowadzące działalność badawczą w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) na potrzeby uzyskiwania dopuszczeń do eksploatacji jednostki certyfikującej jak i dla klientów zewnętrznych. Działalność Laboratorium UiSSTS prowadzona jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.