• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Jednostka Certyfikująca Signal Cert

Jednostka Certyfikująca Signal Cert (działająca w ramach firmy Signal Cert Sp. z o.o.) posiada własny udokumentowany system zarządzania oparty na normie PN-EN ISO/IEC 17065 odnoszącej się do wymagań dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.

Polityką jakości Jednostki Certyfikującej Signal Cert jest świadczenie usług na najwyższym poziomie z zachowaniem zasad bezstronności, niezależności, rzetelności i poufności. Jednostka Certyfikująca Signal Cert prowadzi swoją działalność certyfikującą ze starannością i z zapewnieniem najwyższej jakości obsługi poprzez realizację postulatów zawartych w politykach zdefiniowanych dla prowadzonej działalności. Identyfikuje na bieżąco ryzyka w odniesieniu do zachowania bezstronności oraz deklaruje, że personel Jednostki działa z zachowaniem najwyższych standardów, w tym m.in. dobrej praktyki inżynierskiej.

Jednostka Certyfikująca Signal Cert prowadzi certyfikację urządzeń sterowania ruchem kolejowym zgodnie z Rozporządzeniem 19231 w oparciu o następujące moduły oceny zgodności:

 • certyfikat zgodności typu
 • certyfikat zgodności z typem na podstawie badań technicznych niezbędnych do stwierdzenia zgodności z typem
 • certyfikat zgodności z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem (moduł C12)
 • certyfikat zgodności z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem w przypadkowych odstępach czasu (moduł C2)
 • certyfikat zgodności z typem w oparciu o weryfikację produktu (moduł F)

Szczegółowy zakres certyfikowanych urządzeń wraz z warunkami i wymaganiami, które muszą spełniać te urządzenia w celu uzyskania certyfikatów zgodności „typu” oraz „z typem” zostały objęte następującymi programami certyfikacji:

 • dla typu:
  1. JCPR-01 Program certyfikacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym dla oceny zgodności typu,
 • dla „z typem”:
  2. JCPR-02 Program certyfikacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym dla oceny zgodności z typem (przeznaczony dla podmiotów niebędących producentem),
  3. JCPR-03 Program certyfikacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym dla oceny zgodności z typem (przeznaczony dla producenta).

Ponadto na potrzeby przeprowadzania niezależnych ocen bezpieczeństwa (ISA), w jednostce wdrożono program certyfikacji dobrowolnej:

  4. JCPR-04 Program certyfikacji bezpieczeństwa technicznego dla urządzeń sterowania w transporcie szynowym.

Programy certyfikacji stosuje się do prowadzenia certyfikacji następujących grup urządzeń:

 • stacyjne urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
 • urządzenia blokady liniowej,
 • system zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych,
 • urządzenia kontroli niezajętości torów i rozjazdów,
 • urządzenia do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego,
 • sygnalizatory kolejowe,
 • urządzenia oddziaływania tor-pojazd,
 • systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego,
 • system zdalnego sterowania ruchem kolejowym.

Zakres akredytacji Jednostki Certyfikującej Signal Cert został sformułowany pod numerem AC-194. Wystawiony przez Polskie Centrum Akredytacji dokument potwierdza, że spełniamy wymagania normy PN-EN ISO /IEC 17065:2013-03.

Istotne informacje dotyczące postępowania w procesie certyfikacji urządzeń srk na zgodność „typu” i „z typem” zostały opublikowane w informatorze dla klienta „JCI-01 Informator dla klienta” oraz w „JCI-02 Informator dla klienta” w zakresie certyfikacji bezpieczeństwa technicznego.


1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. 2020 poz. 1923).
2 Moduły oceny zgodności opisano szczegółowo w decyzji nr 768/2008/WE