Zakres badań technicznych

Zakres badań technicznych, które przeprowadza Jednostka Certyfikująca Signal Cert dla wszystkich typów badanych urządzeń:

 1. badanie zgodności z wymaganiami określonymi we właściwościach, dla danego typu urządzeń, specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych;
 2. przeprowadzenie oraz analiza wyników prób eksploatacyjnych;
 3. badania interfejsów z przewidzianymi do zabudowy urządzeniami powiązanymi, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

Ponadto dla: stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń blokady liniowej, urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów, systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, sygnalizatora kolejowego, urządzeń oddziaływania tor-pojazd, systemu automatycznego prowadzenia pociągu, systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym, zakres badań rozszerza się o:

 1. badanie funkcjonalne w warunkach normalnych;
 2. badanie funkcjonalne w warunkach oddziaływania uszkodzeń wraz z oceną zdolności pozostawania w stanie bezpiecznym, przy zmiennych wartościach parametrów zasilania;
 3. badania funkcjonalne w warunkach oddziaływania czynników zewnętrznych:
  • badania klimatyczne,
  • badania na oddziaływania mechaniczne,
  • badania na oddziaływania elektryczne, w tym kompatybilności elektromagnetycznej,
  • ocenę zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem,
  • badanie wytrzymałościowe.