Certyfikacja zgodności TYPU

Certyfikacja typu dotyczy producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela urządzeń stosowanych do sterowania ruchem kolejowym, który chce uzyskać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu dla pierwszego ich egzemplarza zgodnie z art. 22f ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym. Przed uzyskaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, typy urządzeń podlegają badaniom technicznym zgodnie z rozp. MIiR z dnia 13 maja 2014 r..
Badania techniczne przeprowadza jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym.

Jednostka Certyfikująca Signal Cert przeprowadza certyfikację urządzeń zgodnie z programem certyfikacji JCPR-01 Program certyfikacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym dla oceny zgodności typu, w ramach którego podejmowane są następujące kroki:

JCPR 01 schematRys. 1. Schemat procedury certyfikacji wyrobu (Etap I-IX)

 

Formalnie w ramach procesu certyfikacji urządzenia na zgodność typu wykonywane są działania określone w procesie certyfikacji.

Jednostka Certyfikująca Signal Cert jako jednostka organizacyjna uprawniona przez prezesa UTK do wykonywania badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, przeprowadza badania techniczne odpowiednie do typu urządzenia w oparciu o właściwe procedury badawcze i dokumenty normalizacyjne.

Po przeprowadzeniu badań technicznych oraz na podstawie dołączonej dokumentacji urządzenia z wyłączeniem badań, które należy przeprowadzić podczas prób eksploatacyjnych, Jednostka Certyfikująca Signal Cert przeprowadza ocenę zgodności wyrobu z wymaganiami zawartymi w powołanym programie certyfikacji JCPR-01. W ramach zakończenia etapu oceny zgodności uprawniony pracownik Jednostki Certyfikującej Signal Cert sporządza opinię techniczną obejmującą ocenę zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych dla danego typu specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych.
Jeżeli dany typ urządzenia spełnia wymagania przypisane mu we właściwych specyfikacjach technicznych i dokumentach normatywnych, uprawniony pracownik Jednostki Certyfikującej Signal Cert dokonuje przeglądu i podejmuje decyzję w sprawie certyfikacji. Na tej podstawie wydawane są dokumenty certyfikacyjne wraz z certyfikatem zgodności typu.

Wydany certyfikat zgodności typu może mieć określony czas ważności oraz zawierać dodatkowe warunki, które powinny być spełnione podczas prób eksploatacyjnych.
W przypadku gdy badany typ urządzenia nie spełnia wymagań określonych we właściwych mu specyfikacjach technicznych i/lub dokumentach normalizacyjnych, Jednostka Certyfikująca odmawia wydania certyfikatu zgodności typu oraz informuje pisemnie podmiot zlecający podając uzasadnienie podjętej decyzji.

Po wydaniu przez UTK, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu na czas określony, podmiot dla którego wydano świadectwo, przeprowadza próby eksploatacyjne. Próby przeprowadzane są w warunkach identycznych lub zbliżonych do warunków normalnej pracy podczas eksploatacji, po zawarciu porozumienia w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych podmiotów zaangażowanych w proces certyfikacji wyrobu. Próby eksploatacyjne przeprowadzone są zgodnie z programem prób eksploatacyjnych opracowanym przez Jednostkę Certyfikującą Signal Cert. Przed rozpoczęciem prób Jednostka Certyfikująca Signal Cert ocenia zgodność zgłoszonych do prób egzemplarzy oraz sprawdza prawidłowość montażu z dokumentacją techniczną.

Podczas trwania prób eksploatacyjnych jednostka organizacyjna dokonuje okresowych sprawdzeń zapowiedzianych (określonych w programie prób eksploatacyjnych)
i niezapowiedzianych, obejmujących badania lub testy nieokreślone w programie prób eksploatacyjnych.

Po przeprowadzeniu prób eksploatacyjnych użytkownik, który eksploatował urządzenie podczas ich trwania, sporządza opinię eksploatacyjną oceniającą podstawowe parametry typu, zaobserwowane cechy eksploatacyjne oraz ocenę przydatności do stosowania badanego typu urządzenia. Na tej podstawie po zakończeniu prób jednostka sporządza opinię techniczną obejmującą całość procesu dopuszczenia do eksploatacji. Następnie zgodnie z procesem certyfikacji dokonywana jest ocena zgodności, przegląd oraz wydanie decyzji. Uzyskanie pozytywnej decyzji skutkuje wystawieniem przez Jednostkę Certyfikującą Signal Cert certyfikatu zgodności typu, koniecznego do wydania przez UTK świadectwa dopuszczenia do eksploatacji na czas nieokreślony.