Działania w certyfikacji

POLITYKA JEDNOSTKI

Jednostka Certyfikująca Signal Cert w całym zakresie swojej działalności kierują się Politykami:

W ramach struktury Jednostki Certyfikującej Signal Cert został ustanowiony Komitet Ochrony Bezstronności (KOB), który działa jako mechanizm chroniący bezstronność. Głównym zadaniem KOB jest nadzór nad działalnością jednostki w odniesieniu do bezstronności podejmowanych przez nią działań. W skład KOB wchodzą przedstawiciele stron istotnie zainteresowanych profilem działalności certyfikacyjnej firmy Signal Cert Sp. z o.o. Komitet jest włączony w strukturę Jednostki Certyfikującej Signal Cert przez co jest narzędziem gwarantującym zachowanie bezstronności w prowadzonych przez jednostkę procesach certyfikacji.

PROCES CERTYFIKACJI

Informacje ogólne

Jednostka Certyfikująca Signal Cert prowadzi certyfikację w zakresie uzyskanej akredytacji nr AC-194 nadanej przez Polskie Centrum Akredytacji.
Jednostka Certyfikująca na skutek uzyskanych uprawnień stanowi jednostkę organizacyjną uprawnioną do wykonywania badań zgodnie z zapisami ustawy o transporcie kolejowej z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2021 poz. 1984, z 2022 r. poz. 727, 1846) z późn. zmianami.

W ramach prowadzonych trybów certyfikacji jednostka certyfikująca udostępnia informator dla klienta JCI-01 w zakresie certyfikacji "typu"/"z typem" oraz informator dla klienta JCI-02 w zakresie certyfikacji bezpieczeństwa technicznego.

Certyfikacja urządzeń kolejowych

Jednostka Certyfikująca Signal Cert prowadzi certyfikację wyrobów kolejowych w zakresie urządzeń podsystemu sterowanie zgodnie z opracowanymi programami certyfikacji:

  1. JCPR-01 Program certyfikacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym dla oceny zgodności typu,
  2. JCPR-02 Program certyfikacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym dla oceny zgodności z typem na podstawie badań technicznych niezbędnych do stwierdzenia zgodności z typem,
  3. JCPR-03 Program certyfikacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym dla oceny zgodności z typem w oparciu o:
    a. wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badania produktów pod nadzorem,
    b. wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badania produktów pod nadzorem w przypadkowych odstępach czasu,
    c. weryfikację produktu,
  4. JCPR-04 Program certyfikacji bezpieczeństwa technicznego dla urządzeń sterowania w transporcie szynowym.

Wymagania certyfikacyjne dla poszczególnych wyrobów zostały ujęte w programach certyfikacji i różnią się one w zależności od wybranego trybu certyfikacji i modułów oceny zgodności.

Składanie wniosku i zawieranie umowy

W celu rozpoczęcia procesu certyfikacji Klient składa do Jednostki Certyfikującej Signal Cert wniosek o certyfikację. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zaakceptowaniu oferty Klient zobowiązany jest do zawarcia Umowy z Jednostką Certyfikującą Signal Cert, na podstawie której zostaje uruchomiony proces certyfikacji.

Ocena zgodności wyrobu

Jednostka Certyfikująca Signal Cert sporządza plan działań związanych z oceną w celu ustalenia zakresu niezbędnych do wykonania czynności, które mają dostarczyć informacji czy wymagania dotyczące wyrobu zostały spełnione. Jednostka Certyfikująca Signal Cert ocenia wyroby w odniesieniu do wymagań zawartych w programach certyfikacji mających zastosowanie do wnioskowanego procesu certyfikacji. O ewentualnie zaistniałych w tym procesie niezgodnościach, Klient jest informowany zgodnie z wytycznymi ujętymi w programach certyfikacji.

Przegląd i decyzja w sprawie certyfikacji

W każdym procesie certyfikacji jednostka zachowuje prawa i dokonuje przeglądu informacji i wyników dotyczących oceny oraz wydaje decyzję w sprawie certyfikacji. Postępując zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065, przegląd i decyzja nie mogą zostać wykonane przez personel, który był zaangażowany w czynności związane z przeprowadzeniem działań w ramach oceny wyrobu.
Jednostka Certyfikująca Signal Cert jest uprawniona do podejmowania na własną odpowiedzialność decyzji w sprawie certyfikacji, ponadto ponosi odpowiedzialność za przeprowadzone postępowanie certyfikacyjne.

Certyfikaty zgodności

Jeśli w ramach danego procesu certyfikacji przewiduje się potwierdzenie zgodności wyrobu certyfikatem zgodności lub innym dokumentem (np. opinią techniczną/raportem), wówczas Jednostka Certyfikująca Signal Cert wystawia odpowiedni dokument.

Nadzorowanie wyrobu

Klient, który w procesie certyfikacji dla swojego wyrobu wybiera program certyfikacji, który obejmuje prowadzenie nadzoru wówczas wydawana jest decyzja certyfikacyjna informująca o utrzymaniu, ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji. Nadzór obejmuje cykliczną ocenę wyrobu, przegląd oraz decyzję w sprawie certyfikacji, których realizacja zależy od konkretnego wariantu programu certyfikacji.

Zmiany w certyfikacji

Wszelkie zmiany związane z wprowadzeniem nowych lub zmianą istniejących wymagań w programach certyfikacji są komunikowane przez jednostkę certyfikującą Klientom. Informacja o zaistniałych zmianach umieszczana jest na stronie internetowej Jednostki www.signalcert.pl/JC. Szczegółowe informacje na temat zmian dostępne są na życzenie w siedzibie Jednostki Certyfikującej Signal Cert. Jednostka certyfikująca uwzględnia również wprowadzenie zmian mających wpływ na certyfikację zainicjowanych przez Klienta, o ile znajdują one uzasadnienie. Wówczas jednostka decyduje o odpowiednich działaniach mających na celu uwzględnienie tych zmian. Jeśli działania swym zasięgiem nie obejmują wszystkich etapów certyfikacji, należy określić które z nich nie zostały objęte i dlaczego.

Skargi i odwołania

Wnioskodawca lub inny podmiot zainteresowany certyfikacją (mający faktyczny interes) ma prawo do składania skarg i odwołań dotyczących wszelkich działań jednostki certyfikującej lub podjętych przez jednostkę decyzji. Skargi i odwołania dotyczące procesu certyfikacji powinny być zgłaszane do Jednostki Certyfikującej Signal Cert.

Skargi i odwołania związane z działalnością zespołu rozpatrywane są przez Prezesa Signal Cert Sp. z o.o.
W trosce o wysoki poziom świadczonych przez nas usług nasza jednostka udostępnia procedurę postępowania w przypadku wpłynięcia odwołania lub skargi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065.
Wszelkich informacji odnośnie trybu składania skarg udziela Kierownik Jednostki Certyfikującej.

W przypadku nieuznania skargi lub odwołania przez Jednostkę Certyfikującą Signal Cert klient składający skargę lub odwołanie może przekazać sprawę do rozstrzygnięcia sądom właściwym dla siedziby jednostki certyfikującej.

Komitety

Przy Jednostce Certyfikującej Signal Cert działa Komitet Ochrony Bezstronności jako organ inicjujący i doradczy jednostki w zakresie bezstronności odnoszącej się do systemu certyfikacji wyrobów zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065.