Certyfikacja zgodności z TYPEM

Certyfikacja z TYPEM na podstawie badań technicznych niezbędnych do stwierdzenia zgodności z typem

W tym wariancie certyfikacja „z typem” dotyczy: podmiotu zamawiającego, wykonawcy modernizacji, importera, inwestora, dysponenta, zarządcy, użytkownika bocznicy albo przewoźnika kolejowego, który zamierza wystawić deklarację zgodności z typem dla urządzeń, które zamierza wprowadzić do eksploatacji zgodnie z art. 22f ust 8. pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym.

Jednostka Certyfikująca Signal Cert przeprowadza certyfikację urządzeń zgodnie z programem certyfikacji JCPR-02 Program certyfikacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym dla oceny zgodności z typem na podstawie badań technicznych niezbędnych do stwierdzenia zgodności z typem, w ramach którego podejmowane są następujące kroki:

JCPR 02 schemat

Rys. 1. Schemat procedury certyfikacji wyrobu (Etap I-V)

 

Jednostka Certyfikująca Signal Cert jako jednostka organizacyjna uprawniona przez prezesa UTK do wykonywania badań technicznych koniecznych do wystawienia deklaracji zgodności „z typem” przez podmiot ubiegający się o certyfikację, przeprowadza badania techniczne pozwalające na stwierdzenie zgodności urządzenia „z typem” w oparciu o właściwe procedury badawcze i dokumenty normalizacyjne – stanowią one podstawę do dokonania oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zawartymi w przywołanym programie certyfikacji.

Po przeprowadzeniu badań technicznych oraz na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku, Jednostka Certyfikująca Signal Cert przeprowadza ocenę zgodności wyrobu z wymaganiami zawartymi w powołanym programie certyfikacji. W ramach zakończenia etapu oceny zgodności uprawniony pracownik Jednostki Certyfikującej Signal Cert sporządza raport z oceny.
Jeżeli dany typ urządzenia spełnia wymagania przypisane mu we właściwych specyfikacjach technicznych i dokumentach normatywnych zamieszczonych w programie certyfikacji, uprawniony pracownik Jednostki Certyfikującej Signal Cert dokonuje przeglądu i podejmuje decyzję w sprawie certyfikacji. Uzyskanie pozytywnej decyzji skutkuje wystawieniem przez Jednostkę Certyfikującą Signal Cert certyfikatu zgodności z typem, na podstawie którego podmiot zamawiający, wykonawca modernizacji, importer, inwestor, dysponent, zarządca, użytkownik bocznicy albo przewoźnik kolejowy wystawia deklarację zgodności z typem.

Certyfikacja Z TYPEM z zastosowaniem wybranych modułów oceny zgodności określonych w decyzji PEiR nr 768/2008/WE

W tym wariancie certyfikacja „z typem” dotyczy: producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela, który zamierza wystawić deklarację zgodności z typem dla urządzeń, którego typ uzyskał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu zgodnie z art. 22f ust 8. pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym.

Jednostka Certyfikująca Signal Cert przeprowadza certyfikację urządzeń zgodnie z programem certyfikacji JCPR-03 Program certyfikacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym dla oceny zgodności z typem w oparciu o moduły oceny zgodności, w ramach którego podejmowane są następujące kroki:

JCPR 03 schemat

Rys. 2. Schemat procedury certyfikacji wyrobu (Etap I-V)

 

Jednostka Certyfikująca Signal Cert jako jednostka organizacyjna zatwierdzona przez prezesa UTK do wykonywania badań technicznych wykonuje na wniosek producenta weryfikację zgodności „z typem” poprzez przeprowadzenie badań technicznych potwierdzających zgodność każdego egzemplarza urządzenia „z typem” w oparciu o właściwe procedury badawcze i dokumenty normalizacyjne.

Jednostka Signal Cert prowadzi certyfikację w oparciu o następujące moduły oceny zgodności (wg decyzji PEiR nr 768/2008/WE):

  • Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem – moduł C1,
  • Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem w przypadkowych odstępach czasów – moduł C2,
  • Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu – moduł F.

Producent na podstawie informacji o produkowanych urządzeniach określa we wniosku moduł oceny zgodności, zgodnie z którym Jednostka Certyfikująca Signal Cert jako jednostka organizacyjna przeprowadza proces certyfikacji

Ocena zgodności wg modułu C1 wiąże się z wykonaniem jednego lub więcej badań jednego lub więcej szczegółowych aspektów tego urządzenia.
Ocena zgodności wg modułu C2 wiąże się z przeprowadzeniem badań w odniesieniu do pobranej próby gotowych wyrobów.
Ocena zgodności wg modułu F wymaga poddaniu badaniom każdego produktu lub próby wybranej losowo spośród partii wyrobów na zgodność z wymaganiami określonymi właściwym programem certyfikacji.

W celu przeprowadzenia działań związanych ze statystyczną oceną próbę wyrobu do badań pobiera Jednostka Certyfikująca Signal Cert zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 17025.

Po przeprowadzeniu badań technicznych oraz na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku, Jednostka Certyfikująca Signal Cert przeprowadza ocenę zgodności wyrobu z wymaganiami zawartymi w powołanym programie certyfikacji. W ramach zakończenia etapu oceny zgodności uprawniony pracownik Jednostki Certyfikującej Signal Cert sporządza raport z oceny.
Jeżeli dany typ urządzenia spełnia wymagania przypisane mu we właściwych specyfikacjach technicznych i dokumentach normatywnych zamieszczonych w programach certyfikacji, uprawniony pracownik Jednostki Certyfikującej Signal Cert dokonuje przeglądu i podejmuje decyzję w sprawie certyfikacji. Uzyskanie pozytywnej decyzji skutkuje:

  • wystawieniem przez Jednostkę Certyfikującą Signal Cert certyfikatu zgodności z typem w przypadku zastosowania modułu oceny zgodności F,
  • natomiast dla modułów C1 i C2 jednostka wydaje decyzję certyfikacyjną dotyczącą utrzymania, ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia udzielonej certyfikacji.

Uzyskane przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela dokumenty certyfikacyjne stanowią podstawę do wystawienia deklaracji zgodności z typem.