Certyfikacja urządzeń

Jednostka Certyfikująca Signal Cert działająca w ramach Signal Cert Sp. z o.o. po uzyskaniu akredytacji PCA podlega zatwierdzeniu decyzją Prezesa UTK w celu posiadania statusu jednostki organizacyjnej uprawnionej do wykonywania oceny i badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji „typu”, poprzez wydawanie certyfikatów zgodności „typu” i certyfikatów zgodności „z typem” dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym obejmujących podsystem strukturalny „sterowanie” urządzenia przytorowe i pokładowe zgodnie z zapisami ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. z późn. zm.

Działania Jednostki Certyfikujacaj Signal Cert prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych oraz wytycznymi PCA zawartymi w dokumencie DAC-22.

Jednostka Certyfikująca Signal Cert prowadzi certyfikację urządzeń następujących grup wyrobów (zgodnie z rozp. MIiR z dnia 13 maja 2014 r.):

  • stacyjne urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
  • urządzenia blokady liniowej,
  • system zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych,
  • urządzenia kontroli niezajętości torów i rozjazdów,
  • urządzenia do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego,
  • sygnalizatory kolejowe,
  • urządzenia oddziaływania tor-pojazd,
  • systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego,
  • system zdalnego sterowania ruchem kolejowym,
  • kontroli prowadzenia pociągu

Certyfikacja ww. wyrobów prowadzona jest w oparciu o Listę specyfikacji technicznych i dokumentów normatywnych, która jest załącznikiem do zakresu akredytacji AC194.