Proces certyfikacji urządzeń srk

Informacje ogólne

Jednostka Certyfikująca Signal Cert prowadzi certyfikację w zakresie uzyskanej akredytacji nr AC 194 nadanej przez Polskie Centrum Akredytacji.

Jednostka Certyfikująca w wyniku uzyskanych uprawnień stanowi jednostkę organizacyjną uprawnioną do wykonywania badań zgodnie z zapisami ustawy o transporcie kolejowej z dnia 23 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z 2014 r. poz. 644, 768, 962, z 2015 r. poz. 200) z późn. zmianami.

 

Certyfikacja urządzeń kolejowych

Nasza jednostka prowadzi certyfikację wyrobów kolejowych w zakresie urządzeń podsystemu sterowanie zgodnie z opracowanymi programami certyfikacji:

  1. JCPR-01 Program certyfikacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym dla oceny zgodności typu,
  2. JCPR-02 Program certyfikacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym dla oceny zgodności z typem na podstawie badań technicznych niezbędnych do stwierdzenia zgodności z typem,
  3. JCPR-03 Program certyfikacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym dla oceny zgodności z typem w oparciu o:
    1. wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badania produktów pod nadzorem,
    2. wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badania produktów pod nadzorem w przypadkowych odstępach czasu,
    3. weryfikację produktu.

Wymagania certyfikacyjne dla urządzeń kolejowych zostały ujęte w ww. programach certyfikacji i różnią się one w zależności od wybranego trybu certyfikacji i modułów oceny zgodności.

Składanie wniosku i zawieranie umowy

W celu rozpoczęcia procesu certyfikacji Klient składa do naszej jednostki wniosek o certyfikację (lub do uzyskania w siedzibie jednostki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zaakceptowaniu oferty Klient zobowiązany jest do zawarcia Umowy z naszą jednostką, na podstawie której zostaje uruchomiony proces certyfikacji.

Ocena zgodności wyrobu

Nasza jednostka sporządza plan działań  w celu ustalenia zakresu niezbędnych do wykonania czynności, które mają dostarczyć informacji czy wymagania dotyczące wyrobu - urządzenia srk zostały spełnione.

Wyrób - urzadzenia srk oceniane są w odniesieniu do wymagań zawartych w programach certyfikacji, które mają zastosowanie do wnioskowanego procesu certyfikacji. O ewentualnie zaistniałych w tym procesie niezgodnościach, Klient jest informowany na piśmie.

Przegląd i decyzja w sprawie certyfikacji

W każdym procesie certyfikacji nasza jednostka zachowuje prawa i dokonuje przeglądu informacji i wyników dotyczących oceny, w następstwie której wydaje decyzję w sprawie certyfikacji.

Jednostka Certyfikująca Signal Cert jest uprawniona do podejmowania na własną odpowiedzialność decyzji w sprawie certyfikacji, ponadto ponosi odpowiedzialność za przeprowadzone postępowanie certyfikacyjne.

Certyfikaty zgodności

Jeśli w ramach danego procesu certyfikacji przewiduje się potwierdzenie zgodności wyrobu certyfikatem zgodności lub też innymi dokumentami, wówczas nasza jednostka wystawia odpowiedni certyfikat i wydaje dokumenty certyfikacyjne niezbędnę do uzyskania innych świadectw dla danego urządzenia.

Nadzorowanie wyrobu

Dla Klienta, który w procesie certyfikacji dla swojego wyrobu wybrał program certyfikacji, który obejmuje prowadzenie nadzoru, wówczas wydawana jest decyzja certyfikacyjna informująca o utrzymaniu, ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji. Nadzór obejmuje cykliczną ocenę wyrobu, przegląd oraz decyzję w sprawie certyfikacji, których realizacja zależy od konkretnego wariantu programu certyfikacji.

Zmiany w certyfikacji

Wszelkie zmiany związane z wprowadzeniem nowych lub zmianą istniejących wymagań w programach certyfikacji są komunikowane przez jednostkę certyfikującą Klientom. Informacja o zaistniałych zmianach umieszczana jest na stronie internetowej Jednostki www.signalcert.pl/JC. Szczegółowe informacje na temat zmian dostępne są na życzenie w siedzibie naszej jednostki.

W trosce o świadczenie najwyższej jakości usług i wychodząc naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom rynku kolejowego, uwzględniamy również możliwość zmian mających wpływ na certyfikację, inicjowanych przez naszych Klientów, o ile znajdują one uzasadnienie. Wówczas nasza jednostka decyduje o odpowiednich działaniach mających na celu uwzględnienie tych zmian.


Dowiedz się więcej z naszego informatora!