Certyfikacja telewizji użytkowej

Certyfikacja telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego jest procesem, który ma na celu potwierdzenie, że telewizja ta spełnia określone standardy jakości i bezpieczeństwa. Jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i pracowników kolejowych oraz zapobieżenia wypadkom i awariom.

Proces certyfikacji jest przeprowadzany przez niezależną jednostkę certyfikującą, która ocenia telewizję użytkową pod kątem zgodności z wymaganiami technicznymi i bezpieczeństwa. Wymagania techniczne dotyczą m.in. parametrów technicznych telewizji, takich jak rozdzielczość, jasność, kontrast, kąt widzenia, czas reakcji i innych. Bezpieczeństwo natomiast obejmuje m.in. zgodność z normami i przepisami bezpieczeństwa, wytrzymałość na wibracje, uderzenia i inne czynniki zewnętrzne oraz sposoby ograniczenia ryzyka awarii i wypadków.

Signal Cert, jako jednostka certyfikująca, posiadająca zgodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) na prowadzenie działalności, o której mowa w art. 22g ustawy o transporcie kolejowym, przeprowadza proces certyfikacji typu, w celu uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym w tym m.in. dla systemów telewizji użytkowej.

Certyfikacja taka jest niezbędna dla każdego systemu telewizyjnego, który ma być stosowany na terenie kolejowym.

Proces certyfikacji telewizji użytkowej

Proces certyfikacji telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego w Polsce jest regulowany przez prawo krajowe oraz przepisy Unii Europejskiej.

Podstawowym aktem prawnym regulującym ten proces jest ustawa z dnia 28 marca 2019 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1007). Zgodnie z nią, przedsiębiorca kolejowy prowadzący ruch kolejowy jest zobowiązany do uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa, który jest wydawany przez Prezesa UTK.

Aby uzyskać certyfikat telewizji użytkowej, firma lub operator kolejowy musi spełnić określone wymagania techniczne oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Wymagania techniczne określone są w normie EN 50155 dotyczącej systemów elektronicznych stosowanych w pojazdach szynowych.

Proces certyfikacji telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego może obejmować:

  • Przygotowanie dokumentacji technicznej która musi zawierać szczegółowy opis urządzenia, w tym specyfikacje techniczne, schematy połączeń, procedury testowania i kalibracji, instrukcje obsługi, certyfikaty jakości i inne dokumenty dotyczące bezpieczeństwa.
  • Badania typu które potwierdzą zgodność telewizji użytkowej z wymaganiami norm technicznych.
  • Ocena jednostki notyfikowanej, która przeprowadzi ocenę urządzenia i dokumentacji technicznej oraz przeprowadzi odpowiednie testy.
  • Przeprowadzenie testów - jednostka notyfikowana przeprowadza testy telewizji użytkowej, w tym testy elektromagnetyczne, testy odporności na wstrząsy i wibracje, testy wydajności, testy na zgodność z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz testy na zgodność z wymaganiami dotyczącymi emisji elektromagnetycznej.
  • Wydanie certyfikatu - jeśli telewizja użytkowa spełnia wymagania norm technicznych oraz norm bezpieczeństwa, jednostka notyfikowana wydaje certyfikat, który uprawnia do jej stosowania w ruchu kolejowym.
  • Regularne badania - certyfikacja telewizji użytkowej jest ważna przez określony czas i wymaga regularnych badań, aby upewnić się, że urządzenie nadal spełnia wymagania techniczne i bezpieczeństwa.

Certyfikacja telewizji w Signal Cert

Certyfikacja przeprowadzana jest zgodnie z programem certyfikacji JCPR-01.
Zaplanowane próby laboratoryjne i eksploatacyjne oraz warunki ich przeprowadzenia mają na celu potwierdzenie prawidłowego funkcjonowania systemu telewizji użytkowej w rzeczywistych warunkach pracy, zgodnie z wymaganiami określonymi na podstawie krajowych specyfikacjach technicznych wymienionych w Liście Prezesa UTK oraz Liście specyfikacji technicznych i dokumentów normatywnych wykorzystywanych w procesach oceny zgodności objętych akredytacją Jednostki Certyfikującej AC 194 dla systemów telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego. Z uwagi na fakt, że systemy telewizji użytkowych mogą być również instalowane na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK, Signal Cert może przeprowadzić dodatkowo ocenę zgodności z wymaganiami określonymi przez tego zarządcę infrastruktury w instrukcjach Ie-100a, Ie-118 lub Ie-111 (wymagania dla systemów telewizji przemysłowej stosowane na przejazdach kat. B).

Telewizja użytkowa przeznaczona jest do instalowania na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii A, F i przejściach, obsługiwanych z odległości oraz innych posterunkach technicznych uczestniczących w prowadzeniu ruchu kolejowego, np. posterunek Stwierdzania Końca Pociągu (SKP). System telewizji użytkowej może brać bezpośredni udział w prowadzeniu ruchu pociągów i być jednym z podstawowych systemów, na podstawie których pracownik obsługi podejmuje decyzje związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.