Działania w certyfikacji

POLITYKA JEDNOSTKI

Jednostka Certyfikująca Signal Cert w całym zakresie swojej działalności kierują się Politykami:

W ramach struktury Jednostki Certyfikującej Signal Cert został ustanowiony Komitet Ochrony Bezstronności (KOB), który działa jako mechanizm chroniący bezstronność. Głównym zadaniem KOB jest nadzór nad działalnością jednostki w odniesieniu do bezstronności podejmowanych przez nią działań. W skład KOB wchodzą przedstawiciele stron istotnie zainteresowanych profilem działalności certyfikacyjnej firmy Signal Cert Sp. z o.o. Komitet jest włączony w strukturę Jednostki Certyfikującej Signal Cert przez co jest narzędziem gwarantującym zachowanie bezstronności w prowadzonych przez jednostkę procesach certyfikacji.

PROCES CERTYFIKACJI

Informacje ogólne

Jednostka Certyfikująca Signal Cert prowadzi certyfikację w zakresie uzyskanej akredytacji nr AC-194 nadanej przez Polskie Centrum Akredytacji.
Jednostka Certyfikująca na skutek uzyskanych uprawnień stanowi jednostkę organizacyjną uprawnioną do wykonywania badań zgodnie z zapisami ustawy o transporcie kolejowej z dnia 23 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z 2014 r. poz. 644, 768, 962, z 2015 r. poz. 200) z późn. zmianami.

W ramach prowadzonych trybów certyfikacji jednostka certyfikująca udostępnia informator dla klienta.

Certyfikacja urządzeń kolejowych

Jednostka Certyfikująca Signal Cert prowadzi certyfikację wyrobów kolejowych w zakresie urządzeń podsystemu sterowanie zgodnie z opracowanymi programami certyfikacji:

  1. JCPR-01 Program certyfikacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym dla oceny zgodności typu,
  2. JCPR-02 Program certyfikacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym dla oceny zgodności z typem na podstawie badań technicznych niezbędnych do stwierdzenia zgodności z typem,
  3. JCPR-03 Program certyfikacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym dla oceny zgodności z typem w oparciu o:
    a. wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badania produktów pod nadzorem,
    b. wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badania produktów pod nadzorem w przypadkowych odstępach czasu,
    c. weryfikację produktu.

Wymagania certyfikacyjne dla poszczególnych wyrobów zostały ujęte w programach certyfikacji i różnią się one w zależności od wybranego trybu certyfikacji i modułów oceny zgodności.

Składanie wniosku i zawieranie umowy

W celu rozpoczęcia procesu certyfikacji Klient składa do Jednostki Certyfikującej Signal Cert wniosek o certyfikację. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zaakceptowaniu oferty Klient zobowiązany jest do zawarcia Umowy z Jednostką Certyfikującą Signal Cert, na podstawie której zostaje uruchomiony proces certyfikacji.

Ocena zgodności wyrobu

Jednostka Certyfikująca Signal Cert sporządza plan działań związanych z oceną w celu ustalenia zakresu niezbędnych do wykonania czynności, które mają dostarczyć informacji czy wymagania dotyczące wyrobu zostały spełnione. Jednostka Certyfikująca Signal Cert ocenia wyroby w odniesieniu do wymagań zawartych w programach certyfikacji mających zastosowanie do wnioskowanego procesu certyfikacji. O ewentualnie zaistniałych w tym procesie niezgodnościach, Klient jest informowany zgodnie z wytycznymi ujętymi w programach certyfikacji.

Przegląd i decyzja w spawie certyfikacji

W każdym procesie certyfikacji jednostka zachowuje prawa i dokonuje przeglądu informacji i wyników dotyczących oceny oraz wydaje decyzję w sprawie certyfikacji. Postępując zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 17065, przegląd i decyzja nie mogą zostać wykonane przez personel, który był zaangażowana w czynności związane z przeprowadzeniem działań w ramach oceny wyrobu.
Jednostka Certyfikująca Signal Cert jest uprawniona do podejmowania na własną odpowiedzialność decyzji w sprawie certyfikacji, ponadto ponosi odpowiedzialność za przeprowadzone postępowanie certyfikacyjne.

Certyfikaty zgodności

Jeśli w ramach danego procesu certyfikacji przewiduje się potwierdzenie zgodności wyrobu certyfikatem zgodności, wówczas Jednostka Certyfikująca Signal Cert wystawia odpowiedni dokument.

Nadzorowanie wyrobu

Klient, który w procesie certyfikacji dla swojego wyrobu wybiera program certyfikacji, który obejmuje prowadzenie nadzoru wówczas wydawana jest decyzja certyfikacyjna informująca o utrzymaniu, ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji. Nadzór obejmuje cykliczną ocenę wyrobu, przegląd oraz decyzję w sprawie certyfikacji, których realizacja zależy od konkretnego wariantu programu certyfikacji.

Zmiany w certyfikacji

Wszelkie zmiany związane z wprowadzeniem nowych lub zmianą istniejących wymagań w programach certyfikacji są komunikowane przez jednostkę certyfikującą Klientom. Informacja o zaistniałych zmianach umieszczana jest na stronie internetowej Jednostki www.signalcert.pl/JC. Szczegółowe informacje na temat zmian dostępne są na życzenie w siedzibie Jednostki Certyfikującej Signal Cert. Jednostka certyfikująca uwzględnia również wprowadzenie zmian mających wpływ na certyfikację zainicjowanych przez Klienta, o ile znajdują one uzasadnienie. Wówczas jednostka decyduje o odpowiednich działaniach mających na celu uwzględnienie tych zmian. Jeśli działania swym zasięgiem nie obejmują wszystkich etapów certyfikacji, należy określić które z nich nie zostały objęte i dlaczego.

Skargi i odwołania

Wnioskodawca lub inny podmiot zainteresowany certyfikacją (mający faktyczny interes) ma prawo do składania skarg i odwołań dotyczących wszelkich działań jednostki certyfikującej lub podjętych przez jednostkę decyzji. Skargi i odwołania dotyczące procesu certyfikacji powinny być zgłaszane do Jednostki Certyfikującej Signal Cert.

Skargi i odwołania związane z działalnością zespołu rozpatrywane są przez Prezesa Signal Cert Sp. z o.o. Jednostka Certyfikująca Signal Cert posiada procedurę postępowania w przypadku wpłynięcia odwołania lub skargi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 17065. Wszelkich informacji odnośnie trybu składania skarg udziela Kierownik Jednostki Certyfikującej.

W przypadku nieuznania skargi lub odwołania przez Jednostkę Certyfikującą Signal Cert klient składający skargę lub odwołanie może przekazać sprawę do rozstrzygnięcia sądom właściwym dla siedziby jednostki certyfikującej.

Komitety