Certyfikacja urządzeń

Jednostki Certyfikującej Signal Cert działająca w ramach Signal Cert Sp. z o.o. po uzyskaniu akredytacji PCA podlega zatwierdzeniu decyzją Prezesa UTK w celu posiadania statusu jednostki organizacyjnej uprawnionej do wykonywania oceny i badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji „typu”, poprzez wydawanie certyfikatów zgodności „typu” i certyfikatów zgodności „z typem” dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym obejmujących podsystem strukturalny „sterowanie” urządzenia przytorowe i pokładowe zgodnie z zapisami ustawy o transporcie kolejowym z dnia 23 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z 2014 r. poz. 644, 768, 962, z 2015 r. poz. 200) z późn. zmianami zwanej dalej ustawą o transporcie kolejowym [link].

Działania Jednostki Certyfikujacaj Signal Cert prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. 2014 poz. 720), zwanego dalej rozporządzeniem 720 oraz wytyczne PCA zawarte w dokumencie DAC-22.

Jednostka Certyfikująca Signal Cert prowadzi certyfikację urządzeń następujących grup wyrobów (zgodnie z rozp. 720):

  • stacyjne urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
  • urządzenia blokady liniowej,
  • system zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych,
  • urządzenia kontroli niezajętości torów i rozjazdów,
  • urządzenia do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego,
  • sygnalizatory kolejowe,
  • urządzenia oddziaływania tor-pojazd,
  • systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego,
  • system zdalnego sterowania ruchem kolejowym.