Badania techniczne

Zakres badań technicznych, które przeprowadza nasza jednostka dla wszystkich typów badanych urządzeń:

 1. badanie zgodności z wymaganiami określonymi we właściwościach, dla danego typu urządzeń, specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych;
 2. przeprowadzenie oraz analiza wyników prób eksploatacyjnych;
 3. badania interfejsów z przewidzianymi do zabudowy urządzeniami powiązanymi, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

Ponadto dla: stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń blokady liniowej, urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów, systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, sygnalizatora kolejowego, urządzeń oddziaływania tor-pojazd, systemu automatycznego prowadzenia pociągu, systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym, zakres badań rozszerza się o:

 1. badanie funkcjonalne w warunkach normalnych;
 2. badanie funkcjonalne w warunkach oddziaływania uszkodzeń wraz z oceną zdolności po-zostawania w stanie bezpiecznym, przy zmiennych wartościach parametrów zasilania;
 3. badania funkcjonalne w warunkach oddziaływania czynników zewnętrznych:
 • badania klimatyczne,
 • badania na oddziaływania mechaniczne,
 • badania na oddziaływania elektryczne, w tym kompatybilności elektromagnetycznej,
 • ocenę zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem,
 • badanie wytrzymałościowe.

§         ocenę zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem,

 • Badania elektryczne i kompatybilności elektromagnetycznej EMC

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22